Predškola

PROGRAM  PREDŠKOLE obuhvaća djecu u godini dana pred polazak u školu a koja nisu upisana u primarni program. Program je jednogodišnji (250 sati) i provodi se dva puta tjedno na lokaciji u našem vrtiću te u osnovnim ili područnim školama.

CILJ je vježbanje nekih sposobnosti i vještina (npr.grafomtorika) te usvajanje znanja (npr.orijentacija u vremenu i prostoru) važnih za početno usvajanje prvog razreda.

Ovaj program je obavezan za svu djecu u godini dana prije polaska u školu.