Javna nabava

Dječji vrtić u svom Upravnom vijeću ima:
 1. predstavnika osnivača Grada Novske:
  1. Ivica Vulić
  2. Ivana Božić
  3. Katarina Potkulabović
 2.   predstavnika roditelja djece korisnika usluga Dječjeg vrtića:
  1. Ivana Begić Mesić
 3. predstavnika iz reda odgojitelja i stručnih suradnika Dječjeg vrtića:
  1. Renata Jurić
Dječji vrtić zastupa ravnateljica Ljerka Vidaković OBJAVU MOŽETE PREUZETI OVDJE: objava Objava za provedbu postupka javne nabave Energetske obnove zgrade Dječjeg vrtića "Radost" Novska: OBJAVA
PRETHODNO SAVJETOVANJE SA GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA Javna nabava - energetska obnova zgrade Dječjeg vrtića "Radost" Novska KK.04.2.1.03.0053
 • Obavijest o prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima preuzmite ovdje
 • Nacrt dokumentacije o javnoj nabavi preuzmite ovdje
 • Troškovnik javne nabave preuzmite ovdje
 • Projektnu dokumentaciju:
1. ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT preuzmite OVDJE 2. PROJEKT ENERGETSKE OBNOVE OVOJNICE preuzmite OVDJE 3. STROJARSKI PROJEKT-INSTALACIJA HLAĐENJA preuzmite OVDJE 4. STROJARSKI PROJEKT preuzmite Ovdje

JEDNOSTAVNA NABAVA ZA 2018. GODINU
(Objavljeno 7. veljače 2018. godine)

Sukladno Pravilniku o provedbi postupaka Jednostavne nabave Dječji vrtić "Radost" Novska objavljuje poziv za dostavu ponuda za nabavu.

Rok dostave ponuda je 16. veljače 2018.

Dokumenti: