Upis u vrtić

O B A V I J E S T

 

o upisu djece rane i predškolske dobi u programe

predškolskog odgoja i obrazovanja

za pedagošku godinu 2017./2018. u Dječji vrtić „Radost“ Novska

 

 1. PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA UPIS

 

Dječji vrtić „Radost“ Novska primat će zahtjeve za upis djece u programe predškolskog odgoja i obrazovanja

 

od 08. svibnja do 26. svibnja 2017. godine.

 

Zahtjevi se predaju u uredu pedagoga vrtića u vremenu od 8 do 13 sati.

 

ZAHTJEVI SE PODNOSE ZA OSTVARIVANJE SLIJEDEĆIH PROGRAMA :

 

 1. REDOVITI PROGRAMI U PETODNEVNOM RADNOM TJEDNU :

–    cjelodnevni 10-satni program (7 – 10 satni program) za djecu od 1. do 3. godine života

 • cjelodnevni 10-satni program (7 – 10 satni program) za djecu od 3. do 6. godine života
 • kraći program ranog učenja engleskog jezika (od navršene 5. godine života)
 1. PROGRAM PREDŠKOLE
 • program je obvezan i besplatan za djecu godinu dana prije polaska u osnovnu školu, koja nisu obuhvaćena redovitim programom – djeca rođena u razdoblju od 1.4.2011. do 31.3.2012.
 • djeca s posebnim potrebama mogu se uključiti u program predškole dvije godine prije polaska u osnovnu školu, koja nisu obuhvaćena redovitim programom

 

 1. DOKUMENTI UZ ZAHTJEV ZA UPIS U REDOVITI PROGRAM

 

Roditelj ili skrbnik djeteta dostavlja dječjem vrtiću :

 

 1. popunjeni i potpisani zahtjev za upis (obrazac dostupan u dječjem vrtiću (ured pedagoginje i tajnice) i na web stanicama vrtića – www.radost-novska.hr)
 2. izvadak iz matice rođenih ili rodni list djeteta (bez obzira na datum izdavanja isprave)
 3. potvrda o prijavi prebivališta djeteta ili preslik osobne iskaznice djeteta
 4. preslik osobnih iskaznica roditelja ili uvjerenje o prebivalištu
 5. dokaz o činjenicama bitnim za ostvarivanje prednosti pri upisu (potvrda o radnom statusu roditelja, rješenje o invalidnosti roditelja, samohrani roditelj, rješenje o ostvarivanju prava na doplatak za djecu, izvadak iz matice rođenih ili rodni list za djecu obitelji s troje i više djece) i potvrdu poslodavca o ostvarenoj prosječnoj neto plaći u zadnja 3 mjeseca zbog utvrđivanja prihoda po članu obitelji
 6. preslik cjepnog kartona djeteta
 7. ukoliko dijete ima neke posebne potrebe u rastu i razvoju, treba priložiti preslik medicinske dokumentacije

 

DOKUMENTI UZ ZAHTJEV ZA UPIS U PROGRAM PREDŠKOLE

 

Roditelj ili skrbnik djeteta dostavlja dječjem vrtiću :

 

 1.   popunjeni i potpisani zahtjev za upis (obrazac dostupan u dječjem vrtiću (ured pedagoginje i tajnice)  i na web stranicama vrtića – www.radost-novska.hr)
 2. izvadak iz matice rođenih ili rodni list djeteta (bez obzira na datum izdavanja isprave)
 3. preslik cjepnog kartona djeteta
 4. ukoliko dijete ima neke posebne potrebe u rastu i razvoju, treba priložiti preslik medicinske dokumentacije

 

Broj mjesta za program predškole nije ograničen.

Program predškole je obvezan i besplatan za djecu u godini prije polaska u osnovnu školu.

 

 • PREDNOST ZA UPIS U REDOVITE PROGRAME

 

Ukoliko dječji vrtić ne može zadovoljiti sve zahtjeve roditelja djece s prebivalištem na području Grada Novske za upis djece u redovite programe prednost će, sukladno odredbama Pravilnika o upisu djece u dječji vrtić „Radost“ Novska i uvjetima i načinu ostvarivanja prednosti pri upisu, imati djeca: roditelja žrtava i  invalida Domovinskog rata, zaposlenih roditelja, iz obitelji s troje i više djece, s teškoćama u razvoju ako postoje uvjeti za njihovu integraciju u redovite programe, samohranih roditelja i djeca uzeta na uzdržavanje , djeca u godini prije polaska u osnovnu školu, djeca roditelja koji primaju doplatak za djecu.

Ako se na listi prvenstva nađe više djece s istim brojem bodova od planiranog broja za upis, primiti će se dijete čiji roditelji imaju manji prihod po članu obitelji u zadnja tri mjeseca prije podnošenja zahtjeva za upis.

 

 1. OBJAVA REZULTATA UPISA

 

Komisija za upis djece dječjeg vrtića odlučuje o zahtjevima za upis djece na temelju dostavljene dokumentacije.

Rezultati upisa djece u pojedine programe (popis prihvaćenih i odbijenih zahtjeva za upis djece) biti će objavljeni na web stranici vrtića i ulaznim vratima dječjeg vrtića tijekom lipnja 2017. godine.

 

 1. UPIS

 

Djeca primljena u vrtić upisuju se u dječji vrtić temeljem ugovora koji roditelji sklapaju s dječjim vrtićem (za redoviti program) u pravilu do 1. rujna 2017. godine ili do uključivanja djeteta u program.

Dijete se uključuje u redoviti program početkom pedagoške godine od 1. rujna 2017. godine odnosno kako je to utvrđeno ugovorom, a u program predškole početkom listopada 2017. godine.

Neprimljena djeca upisuju se u skladu s ostvarenim brojem bodova iz Liste prvenstva na tzv. Listu čekanja i mogu se upisivati tijekom pedagoške godine ukoliko postoji slobodno mjestu u dječjem vrtiću.

 

Prije upisa djeteta u redoviti program i program predškole roditelj je obvezan:

 

 • dostaviti odgojiteljima u skupinu potvrdu nadležnog liječnika o obavljenom sistematskom zdravstvenom pregledu predškolskog djeteta prije upisa u dječji vrtić.

 

Roditelj će za uslugu ostvarivanja programa predškolskog odgoja i obrazovanja djeteta sudjelovati u ekonomskoj cijeni pojedinih programa u visini koju utvrdi Gradsko vijeće Grada Novske.

 

 

Dijana Kadliček, ravnateljica