logo radost

Plan i mjerila upisa

Na temelju članka 35 alineja 4.. Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi („Narodne novine“ broj 10/97. i 107./07.), članka 3. i 13. Odluke o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece u Dječji vrtić „Radost“ Novska Gradskog vijeća grada Novske („Službeni vjesnik“ br. 6/11.) i članka 44. točka 2. alineja 1. Statuta Dječjeg vrtića „Radost“ Novska, Upravno vijeće Dječjeg vrtića „Radost“ Novska na sjednici održanoj 27.05. 2011. godine, uz prethodnu suglasnost Gradskog vijeća Grada Novske ( Klasa: 601-02/11-01/07; Ur.broj: 2176/04-01-11-2 ) donijelo je

 

P R A V I L N I K
O UPISU DJECE U DJEČJI VRTIĆ „RADOST“ NOVSKA
I UVJETIMA I NAČINU OSTVARIVANJA PREDNOSTI
PRI UPISU

 

Članak 1.

Ovim Pravilnikom o upisu djece u Dječji vrtić „Radost“ Novska i uvjetima i načinu ostvarivanja prednosti pri upisu ( u daljnjem tekstu: Pravilnik )utvrđuje se način ostvarivanja prednosti pri upisu djece u Dječji vrtić „Radost“ Novska ( u daljnjem tekstu: Vrtić )s prebivalištem na području Grada Novske, te način ostvarivanja prednosti pri upisu djece u Vrtić koja imaju prebivalište na području drugih jedinica lokalne samouprave u Sisačko-moslavačkoj županiji.

Članak 2.

Vrtić je javna ustanova koja u okviru djelatnosti predškolskog odgoja i naobrazbe, te skrbi o djeci predškolske dobi ostvaruje programe odgoja, naobrazbe, zdravstvene zaštite, prehrane i socijalne skrbi djece predškolske dobi u skladu s razvojnim osobinama i potrebama djece, te socijalnim, kulturnim, vjerskim i drugim potrebama obitelji.

Članak 3.

U Vrtiću rad s djecom organizira se u vrtićnim i jasličnim odgojnim skupinama. Broj djece u odgojnim skupinama i dob djece u pojedinim skupinama, te normativi rada odgojitelja u skupinama određuju se na temelju Državnoga pedagoškog standarda predškolskog odgoja i naobrazbe koji donosi Hrvatski sabor.

Članak 4.

Pedagoška godina u Vrtiću počinje 1. rujna tekuće, a završava 31. kolovoza sljedeće godine. Rad Vrtića traje čitavu godinu, osim subota, nedjelja i državnih blagdana. Radno vrijeme Vrtića ( za primarni program ) je od 5,30 sati do 17,00 sati.

Članak 5.

Prijava za upis djeteta u Vrtić obavlja se ispunjavanjem zahtjeva za upis djeteta u Vrtić. U redovne programe Vrtića mogu se upisati djeca od navršenih godinu dana do dobi za polazak u osnovnu školu. Djeca od navršenih godinu dana do tri godine upisuju se u redovni program – jaslice, a djeca od navršene tri godine života do dobi za polazak u osnovnu školu upisuju se u redovni program – vrtić. Prijave se obavljaju početkom svibnja svake godine i naknadnim upisom u tijeku godine ( na listu čekanja ).

Članak 6.

Odluku o prijemu djece u Vrtić donosi tijekom lipnja Komisija za prijem djece koju imenuje Upravno vijeće Vrtića. Komisija se sastoji od tri člana koji se imenuju iz reda članova Odgojiteljskog vijeća. Mandat članovima Komisije je jedna godina.

Članak 7.

Prednost pri upisu djece u Vrtić imaju sljedeća djeca:

  • djeca roditelja žrtava i invalida Domovinskog rata
  • djeca iz obitelji s troje ili više djece
  • djeca zaposlenih roditelja
  • djeca s teškoćama u razvoju
  • djeca samohranih roditelja i djeca u udomiteljskim obiteljima
  • djeca u godini prije polaska u osnovnu školu
  • djeca roditelja koji primaju doplatak za djecu.

Članak 8.

Prednost upisa djece u Vrtić, prema utvrđenim prednostima pri upisu iz članka 7. ovog Pravilnika ostvaruje se na način da se za svaku utvrđenu prednost ostvaruje određeni broj bodova, uz prilaganje odgovarajuće dokumentacije kojom se pojedina prednost dokazuje i to prema sljedećoj tabeli :

#Prednosti pri upisuMjerila za bodovanje prednosti pri upisuDokumentacija koja potvrđuje status
1. Djeca roditelja žrtava i invalida Domovinskog rata 3 boda Preslika dokumenata koji potvrđujuda je roditelj ostvario pravo i da posjeduje tjelesno oštećenje
2. Djeca zaposlenih roditelja Svaki zaposleni roditelj ostvaruje 2 boda Potvrda o zaposlenju roditelja
3. Djeca iz obitelji s troje ili više djece Za svako malodobnodijete - 1 bod Preslika rodnih listova za svudjecu iz obitelji
4. Djeca s teškoćama u razvoju 2 boda Preslika zdravstvene dokumentacije za dijete ukoliko ima teškoće u razvoju ili neke druge posebne potrebe a u skladu su s člankom 1. dolje navedene opaske
5. Djeca samohranih roditelja i djece uzeta na uzdržavanje 3 boda Preslika rješenja o udomiteljstvu, skrbništvu i brakorazvodu ili smrtni list roditelja ili potvrda o rođenju djeteta (za samohranog roditelja koji nije bio u bračnoj zajednici)
6. Djeca prije polaska u osnovnu školu 2 boda Preslik rodnog lista, izvod iz matične knjige rođenih ili potvrda o rođenju
7. Djeca roditelja koji primaju doplatak za djecu 1 bod Preslik rješenja o doplatku za djecu

 

Članak 9.

Djeca s teškoćama u razvoju koja s obzirom na vrstu i stupanj teškoće te postojeće potrebne specifične uvjete mogu svladati osnovne programe s ostalom djecom u skupini, a uz osnovnu teškoću nemaju dodatne teškoće osim lakših poremećaja glasovno-govorne komunikacije, mogu se upisati izravno u redovnu skupinu bez obzira na ostale prednosti ako su uzrasta jednu godinu prije polaska u osnovnu školu. Za ostvarivanje prednosti iz stavka 1. ovoga članka potrebno je priložiti presliku medicinske dokumentacije o zdravstvenim smetnjama.

Članak 10.

Na osnovu navedenih mjerila bodovanja za ostvarivanje prednosti za upis iz članka 8. i 9. ovog Pravilnika, za svako dijete se utvrđuje broj bodova koji služi za utvrđivanje njegova mjesta na Listi prvenstva. Lista prvenstva formira se na način da prvo mjesto na Listi prvenstva pripada djetetu koje ostvaruje pravo na izravan upis, u skladu s člankom 9. ovoga Pravilnika, drugo mjesto pripada djetetu koje je ostvarilo najveći broj bodova i tako redom do posljednjeg djeteta koje je ostvarilo najmanji broj bodova. Formira se onoliko Lista prvenstva koliko ima vrsta programa u Vrtiću za koje je pozivni natječaj raspisan. U Vrtić se upisuje onoliki broj djece s liste koliko ima slobodnih mjesta po pojedinom redovnom programu Vrtića.

Članak 11.

Ako se na Listi prvenstva nađe više djece s istim brojem bodova od planiranog broja za upis, primiti će se dijete čiji roditelji imaju manji prihod po članu obitelji u zadnja tri mjeseca prije podnošenja zahtjeva za upis, što se dokazuje odgovarajućom dokumentacijom o ostvarenim prihodima u posljednja tri mjeseca prije upisa.

Članak 12.

Sva djeca koja se nakon izvršenog upisa nisu uspjela upisati u Vrtić, upisuju se, u skladu s ostvarenim brojem bodova iz Liste prvenstva na Listu čekanja i to na način da se na prvo mjesto Liste čekanja upisuje dijete koje je ostalo neupisano, a ostvarilo je najveći broj bodova u odnosu na drugu neupisanu djecu i tako redom, do posljednjeg djeteta koje je ostvarilo najmanji broj bodova.

Članak 13.

Ako se tijekom godine neko dijete ispiše iz redovnog programa, njegovo mjesto Vrtić će ponuditi prvom djetetu s Liste čekanja za taj program, pismenom odlukom ravnatelja. U slučaju da roditelji djeteta iz stavka 1. ovoga članka nisu više zainteresirani za upis djeteta u Vrtić, Vrtić će to mjesto ponuditi sljedećem djetetu s liste. O odricanju prava na mjesto u vrtiću, roditelj djeteta mora se na određeni način i u određenom roku iskazanom u pozivu Vrtića, koji mora biti odaslan s dostavnicom, očitovati pismenom izjavom o odricanju od prava na mjesto u vrtiću ili usmenom izjavom na zapisnik kojega će sastaviti ovlaštena osoba u Vrtiću. Ako se roditelj ne očituje na poziv u naznačenom roku, iako mu je dostava poziva uredno izvršena, Vrtić će ponuditi slobodno mjesto sljedećem djetetu s liste čekanja.

Članak 14.

Ako se u pojedine programe Vrtića javi manji broj djece od planiranog broja, djeca se u te programe mogu primiti i tijekom godine na način da se odmah po provedenom upisu na internetskoj stranici Vrtića i Grada Novske objavi ponovljeni pozivni natječaj u kojem će se objaviti broj slobodnih mjesta u vrtiću po pojedinom programu, te rok u kojem se može izvršiti prijava upisa. Ukoliko se na ponovljeni pozivni natječaj nitko ne prijavi ili se prijavi samo jedno dijete, to dijete se odlukom ravnatelja upisuje u vrtić izravno, a nakon toga, upisi se mogu vršiti i tijekom pedagoške godine, odlukom ravnatelja, bez natječaja.

Članak 15.

Po izvršenom upisu djece u Vrtić koja imaju prebivalište na području Grada Novske,u Vrtić se mogu upisati i djeca koja imaju prebivalište na području drugih jedinica lokalne samouprave u Sisačko-moslavačkoj županiji . Uvjete za upis djece koja imaju prebivalište na području drugih jedinica lokalne samouprave u Sisačko-moslavačkoj županiji određuju se Odlukom o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece u Dječji vrtić „Radost“ Novska koju donosi Gradsko vijeće Grada Novske.

Članak 16.

Prvog dana dolaska djeteta u Vrtić roditelji su dužni dostaviti odgojiteljima liječničku potvrdu da je dijete zdravo, tj. da može pohađati vrtić.

Članak 17.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu i primjenjuje se danom donošenja.

Članak 18.

Stupanjem na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Plan upisa djece u Dječji vrtić „Radost“ Novska i mjerila upisa od 25. kolovoza 1999. godine (Klasa: 601-02-01/99-24: Ur.broj: 2176-71/99-04-24). Novska, 27.05. 2011. Klasa: 601-02-01/11-25 Ur.broj: 2176-70/11-04-25 Predsjednica Upravnog vijeća

Dječji vrtić RADOST 

Ivane Brlić Mažuranić 1
44330 Novska

Tel: 044 600 320
Mob: 091 493 6204
Fax: 044 608 138
E-mail: vrtic.radost@optinet.hr

Važni kontakti

RAVNATELJICA
Ljerka Vidaković, prof.
ravnateljica@radost-novska.hr

PEDAGOGINJA
Ivana Zelenika
pedagoginja@radost-novska.hr

ZDRAVSTVENA DJELATNICA
Eleonora Ždralović
zdravstvena.voditeljica@radost-novska.hr

Upisi

Sve informacije i dokumente vezane uz upis u vrtić pronađite ovdje


Programi

Nudimo raznorazne programe našim malenim polaznicima. U ovoj sekciji se možete informirati a našim grupama i dodatnim aktivnostima.

Jelovnik

Vrlo je bitno da se djeca u vrtiću zdravo hrane. Kako izgleda jelovnik možete pogledati ovdje.


Dokumenti

Svi naši spisi na jednom mjestu.

© 2018 Dječji vrtić RADOST